S.S. Brundah at Lismore Wharf c. 1906-1914

S.S. Brundah at Lismore Wharf c. 1906-1914